School of Skills

scholingen voor zorgprofessionals Privacy 

School of Skills, gevestigd aan Louis Eijssenweg 3 6049 CD Herten, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

https://www.schoolofskills.eu

Louis Eijssenweg 3

6049 CD Herten

K. Rutjens (06-51179599) en B.Schmitz (06-426 364 44)
zijn de Functionarissen Gegevensbescherming van School of Skills. Zij zijn te

bereiken via info@schoolofskills.eu

Persoonsgegevens die wij verwerken:

School of Skills verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of

omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- IP-adres

- Gegevens over jouw activiteiten op onze website

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die

jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet

controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de

online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld

worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming

persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via

info@schoolofskills.eu, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

School of Skills verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Verzenden van onze nieuwsbrief

- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- Je te informeren over wijzigingen van onze diensten

- Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

- Om goederen en diensten bij je af te leveren

 

Geautomatiseerde besluitvorming

School of Skills neemt responsibility op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over

zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die

worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld

een medewerker van School of Skills) tussen zit. 

School of Skills gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: Hostnet

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:

School of Skills bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te

realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor

de volgende (categorie n) van persoonsgegevens: 5 jaar

 

Delen van persoonsgegevens met derden:

School of Skills verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze

overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:

School of Skills gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen

inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze

website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn

noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor

dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook

kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je

internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle

informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb

je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te

maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door School of Skills en heb je het recht op

gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de

persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door

jou genoemde organisatie, te sturen.

 

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je

persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van

jouw persoonsgegevens sturen naar info@schoolofskills.eu.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je

identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine

readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en

Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk,

maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

 

School of Skills wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de

nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:

School of Skills neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen

om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging

tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn

aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via

info@schoolofskills.eu.
E-mailen
Bellen
Info